Na ovoj stranici možete naći

regulatorna reforma

Na ovom linku možete videti grafički prikaz ciklusa javnih politika.

Ciklusi javnih politika

STRATEGIJA RAZVOJA U OBLASTI UPRAVLJANJA JAVNIM POLITIKAMA I ZAKONODAVNIM PROCESOM

Na predlog Republičkog sekretarijata za javne politike, Vlada Republike Srbije je na 192. sednici 23. januara 2016. godine usvojila Strategiju regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine, sa pratećim akcionim planom. Vlada je ovim dokumentom, za narednih 5 godina odredila strateške smernice ka stvaranju efikasne i efektivne javne uprave, maksimalno korisne za građane i privredu. Ova Strategija ujedno je i u funkciji sprovođenja Strategije reforme javne uprave, čime je zaoukružen proces celokupne reforme u ovoj oblasti. Republički sekretarijat za javne politike radio je na izradi Strategije sprovodeći detaljne analize više od godinu dana u saradnji sa predstavnicima organa državne uprave, privrede, međunarodnih organizacija i organizacijama civilnog društva. Korišćena su međunarodna iskustva u oblasti regulatorne reforme, kao i rezultati i iskustva iz prethodne Strategije 2008-2011. Održane su četiri javne rasprave tokom oktobra 2015. godine sa predstavnicima OCD, privrede i sa organima državne uprave, pri čemu je završna konferencija održana 21. oktobra 2015. godine.

Strategiju regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine
Vidi dokument

USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA

Poslovno okruženje u kome posluju domaći privrednici je opterećeno brojnim barijerama koje često nisu vidljive u početnim fazama otpočinjanja poslovanja. S obzirom da je Republika Srbija u tranziciji već duži vremenski period, koju karakterišu česte izmene propisa, a time i promene pravila poslovanja, privrednici imaju teškoće da se svim tim promenama na vreme prilagode, a često zbog problema u poslovanju nemaju ni vremena da se upoznaju sa njima. Administrativno opterećenje je visoko i karakterišu ga brojni postupci za ostvarivanje nekog prava ili ispunjavanje obaveza. Administrativno opterećenje predstavlja trošak privrednih subjekata i u međunarodnim okvirima se prepoznaje kao značajna prepreka daljem privrednom razvoju, a njihovo smanjenje kao ključni osnov za unapređenje uslova poslovanja.

Većina navedenih problema, može se rešiti uspostavljanjem jedinstvenog javnog registra administrativnih postupaka i ostalih uslova poslovanja, kojim bi se svi postupci učinili javno dostupnim, obezbedila njihova ažurnost i omogućilo pojednostavljenje i eventualno ukidanje onih koji nisu neophodni.


Čitaj još

Mišljenja na zakone i strategije

U cilju obezbeđivanja kvaliteta javnih politika i propisa, RSJP je od 2014. godine do prvog kvartala 2018. godine izdao više od 800 mišljenja o sprovedenoj analizi efekta zakona i strateških dokumanta javnih politika

PRIMERI DOBRE PRAKSE

Analiza efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu
Vidi dokument
Analiza efekata Nacrta zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
Vidi dokument
Analiza efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima
Vidi dokument
Analiza efekata Nacrta zakona o zaštiti potrošača
Vidi dokument
Obrazloženje i Analiza efekata Nacrta zakona o komunalnim delatnostima
Vidi dokument
Analiza efekata Nacrta zakona o privrednim društvima
Vidi dokument
Analiza efekata Nacrta zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Vidi dokument
Analiza efekata Nacrta zakona o transfuziološkoj delatnosti
Vidi dokument
Obrazloženje i Analiza efekata Nacrta zakona o transplantaciji ćelija i tkiva
Vidi dokument
Obrazloženje i Analiza efekata Nacrta zakona o transplantaciji organa
Vidi dokument
Obrazloženje i Analiza efekata Nacrta zakona o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja
Vidi dokument