Влaдa Рeпубликe Србиje усвојила је подзаконске акте, којима се ближе одређује методолошка примена Закона о планском ситему РС:

Уредбу о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика.

Уредбу о методологији за израду средњорочних планова.

Обе уредбе, објављене су у „Службеном гласнику РС”, број 8/19 од 8. фебруара и ступају на снагу 16. фебруара 2019. године.

Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика ближе је уређен процес и контрола спровођења анализе ефеката приликом израде докумената јавних политика и прописа, укључујући и начин спровођења консултација, садржина и форма докумената јавних политика, начин извештавања о резултатима спровођења јавних политика, анализа и начин вредновања тих резултата, као и области планирања и спровођења јавних политика. Применом ове уредбе уједначава се процес планирања, израде и усвајања докумената јавних политика и прописа, што ће довести до повећања транспарентности процеса њихове израде, подизања њиховог квалитета, као и ефикасније примене, односно постизања бољих резултата.

Уредбом о методологији израде средњорочних планова ближе је прописана методологија средњорочног планирања, односно, садржинa и процес израде и спровођења средњорочног плана, као и улога Информационог система за планирање, праћење спровођења и извештавање, у који ће се уносити документа јавних политика и средњорочни планови и преко кога ће се вршити извештавање о њиховом резултатима. Примена решења наведене уредбе омогућиће обједињавање процеса средњорочног планирања и израде буџета, односно, бољу приоритизацију расхода и ефективнију алокације буџетских средстава у средњорочном оквиру. То ће допринети ефикаснијем спровођењу планираних мера и остварењу циљева утврђених планским документима (документима јавних политика и документима развојног планирања).

Садржај Закона и Уредби са пратећим прилозима, можете преузети овде:

Закон о планском систему Републике Србије

Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика са прилозима

Уредба о методологији за израду средњорочних планова

Прилози за Уредбу методологији за израду средњорочних планова