Pregled konkurentnosti Jugoistočne Evrope 2018 (eng. Competitiveness in South East Europe: A Policy Outlook 2018) Publikaciju „Pregled konkurentnosti Jugoistočne Evrope“ (eng. Competitiveness in South East Europe: A Policy Outlook) objavljuje Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD). Ova publikacija ocenjuje prakse zemalja u regionu, u odnosu na […]

Pregled konkurentnosti Jugoistočne Evrope 2018 (eng. Competitiveness in South East Europe: A Policy Outlook 2018)
Publikaciju „Pregled konkurentnosti Jugoistočne Evrope“ (eng. Competitiveness in South East Europe: A Policy Outlook) objavljuje Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD). Ova publikacija ocenjuje prakse zemalja u regionu, u odnosu na dobre svetske prakse, u razvoju javnih politika koje imaju za cilj da unaprede konkurentnost.
Metodologija za izradu publikacije koju primenjuje OECD, između ostalog, podrazumeva proces samoevaluacije samih ministarstava, kako bi se ti nalazi i ocene uporedili sa ocenama dobijenim u procesu konsultacija sa privatnim sektorom, civilnim društvom i akademskom zajednicom.
Drugo izdanje publikacije pruža sveobuhvatan prikaz ekonomskog upravljanja, regulative i investicija u šest zemalja Jugoistočne Evrope (JIE), formirajući kritičko telo za podršku strukturnim reformama. Analiza se oslanja na kvalitativne i kvantitativne informacije u 17 ključnih dimenzija politike i podeljena je na više od 600 individualnih indikatora koji omogućavaju kreatorima politike u JIE da direktno upoređuju ekonomske performanse jednih sa drugima, te se upoređuju sa prosekom OECD-a i EU-a. Takođe omogućava praćenje performansi tokom vremena, upoređujući rezultate sa onima objavljenim u prvom izdanju iz 2016. godine.
Šest ekonomija JIE (Srbija, Kosovo*, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija) obezbedilo je rigoroznu kvalitativnu samoprocenu institucija i statističke podatke. Ova publikacija iz 2018. godine jasno naglašava da je napredak – iako neujednačen i nepotpun – napravljen u svim dimenzijama.
Republički sekretarijat za javne politike je jedan od koordinatora u procesu prikupljanja informacija u Republici Srbiji za izradu publikacije „Pregled konkurentnosti Jugoistočne Evrope 2018“.