MIŠLJENJA NA ZAKONE

1. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima

Vidi dokument

2. Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upisu u katastar nepokretnosti i vodova

Vidi dokument

3. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima

Vidi dokument

4. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Vidi dokument

5. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

Vidi dokument

6. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Vidi dokument

7. Mišljenj na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Vidi dokument

8. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Vidi dokument

9. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Vidi dokument

10. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Vidi dokument

12. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o carinskoj službi

Vidi dokument

14. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

Vidi dokument

15. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Vidi dokument

16. Mišljenje na Nacrt zakona o fondu za nauku Republike Srbije

Dokument: Mišljenje na Nacrt zakona o fondu za nauku Republike Srbije

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o fondu za nauku Republike Srbije Nacrt zakona o fondu za nauku Republike Srbije Analiza efekata Nacrta zakona o fondu za nauku Republike Srbije


Vrsta mišljenja: Sadrži analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona je usvojen na Vladi ali niji u Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 07.11.2018.

Vidi dokument

17. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Vidi dokument

20. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru

Vidi dokument
1 2 3 4