Републички секретаријат за јавне политике, у складу са одредбама члана 32. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), обавештава заинтересовану јавност да се отпочело са израдом Нацрта програма за поједностављење административних поступака и регулативе – eПАПИР за период 2019 – 2020. године (у даљем тексту: Нацрт програма).

Нацртом програма, разрађују се циљеви утврђени следећим документима јавних политика:

1) Стратегијом регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године („Службени гласник РС”, број 8/16), Посебан циљ 3: Поједностављење административних процедура и успостављање система за континуирано мерење и праћење административних трошкова привреде и грађана;                                 2) Стратегијом подршке развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 35/15), Стуб: Унапређење пословног окружења, Димензија 2: Унапређење ефикасности спровођења административних поступака;

3) Националним програмом за сузбијање сиве економије („Службени гласник РС”, број 110/15) Посебни циљ 3: Смањење административног и парафискалног оптерећења за привреду и грађане;

Имајући у виду циљеве наведених докумената јавних политика, као општи циљ Нацрта програма препознато је смањење административних трошкова за привреду, што ће бити и постигнуто реализацијом посебних циљева – оптимизацијом и дигитализацијом административних поступака.

Планирано је, да саставни део Нацрта програма буде и акциони план за његово спровођење у 2019. години, заједно са „првим пакетом” припремљених препорука за оптимизацију административних поступака, усаглашеним са државним органима и организацијама одговорним за њихово спровођење, као и на основу резултата одржаних фокус група и достављених иницијатива привреде (у прилогу вести).

Републички секретаријат за јавне политике позива заинтересовану јавност да достави своје предлоге у вези са садржином Нацрта програма, као и предлоге, примедбе и сугестије на „први пакет” препорука за оптимизацију административних поступака, путем електронске поште на адресу: office@rsjp.gov.rs

Прилог – препоруке за оптимизацију административних поступака